Projecten

Meeslouwerplas

Wellicht bent u op deze website gekomen via BAM Wegen West. Dit aannemersbedrijf werkt samen met provincie Zuid-Holland en andere partijen aan de verondieping van de Meeslouwerplas.

De Meeslouwerplas is een voormalig en momenteel nog diepe zandwinput in Vlietland. Het hoofddoel is de verbetering van de natuur- en recreatiewaarden van deze plas.
Eco-Niche ontwierp een monitoringprogramma om enerzijds te kunnen bepalen of dit hoofddoel gehaald wordt en anderzijds eventuele risico’s op tijd te kunnen signaleren. We onderzochten wat, waar en hoe vaak er moet worden gemeten en gebruiken hiervoor zowel chemisch-fysische (bijvoorbeeld nutriënten) als natuurlijke (bijvoorbeeld soorten en aantallen vissen) variabelen.
Ondertussen zijn we reeds twee jaar onderweg met de ecologische monitoring van vissen, waterplanten, vogels en macrofauna.

afb_project_meeslouwerplas_16092014

Tussentijdse inventarisatie park 16hoven, Rotterdam

In samenwerking met ecologisch adviesbureau Vroeg Vlieger heeft Eco-Niche een tussentijdse veldinventarisatie uitgevoerd in Park 16hoven in Rotterdam. 16hoven is momenteel sterk aan ontwikkeling onderhevig, er worden veel woningen gebouwd. Vanuit de gemeente Rotterdam kwam de vraag of- en welke zeldzame en beschermde soorten zich nog in het terrein bevinden en wat de meest kansrijke locaties hiervoor zijn. Op deze wijze kan er tijdens de bouwfase worden voldaan aan de zorgplicht en zijn de verkregen gegevens waardevol voor verdere ontwikkeling. We hebben hiervoor verspreid door het terrein verschillende soortgroepen geïnventariseerd met de focus op vissen, amfibieën en beschermde/ zeldzame vaatplanten. Daarnaast hebben we op deze transecten alle aangetroffen libellen en dagvlinders genoteerd. De inventarisatie is succesvol verlopen en de gegevens zijn opgenomen in de gemeentelijke database van Rotterdam.

afb_park_16hoven

Atlantikwall Museum in duinen van Noordwijk

Voor geplande herstel- en uitbreidingswerkzaamheden van het Atlantikwall Museum in Noordwijk heeft Eco-Niche met succes de ontheffingaanvraag verzorgd. Een fikse klus, omdat het project plaatsvindt in Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000) en in het plangebied meerdere beschermde soorten zijn aangetroffen (zandhagedis, blauwe zeedistel, 2 vleermuissoorten, rugstreeppad). Een project als dit kan alleen doorgang vinden met een waterdicht activiteitenplan dat rekening houdt met de in standhouding van alle aanwezige beschermde soorten en een praktisch werkprotocol. Alleen dan is ontheffingverlening mogelijk. De stichting Atlantikwall Museum kan nu zorgeloos aan de slag.