Werkprotocol

De ontheffingaanvraag is rond, u krijgt uw vergunning op voorwaarde (gesteld in de ontheffingverlening) dat er maatregelen worden genomen en dat hiervoor een ecologisch werkprotocol wordt opgesteld. Vaak als volgt geformuleerd:

“Bovenstaande mitigerende maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werknemers bekend te zijn. Werkzaamheden dienen conform dit protocol te worden uitgevoerd.

 

Ook als u werkt volgend een goedgekeurde gedragscode is vaak een werkprotocol nodig.

Eco-Niche is ervaren in het opstellen van werkprotocollen en houdt deze zo pragmatisch mogelijk.

In het protocol is opgenomen welke persoon welke verantwoordelijkheden heeft om schade aan de aanwezige soorten te voorkomen. Er wordt rekening gehouden met de projectplanning en de meest kwetsbare periodes van de soorten (bijvoorbeeld de broedperiode). De te nemen stappen worden kort en duidelijk beschreven, vaak schematisch. Een pragmatisch werkprotocol is de eerste stap van een goede ecologische begeleiding.