Wetgeving

Natuurwetgeving in het kort:

Onze onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. De voor ons meest relevante hoofdstukken uit deze wet zijn ‘Natura 2000-gebieden’ en ‘Soorten’.

Natura 2000-gebieden zijn speciaal aangewezen natuurgebieden waarvoor een strenge bescherming geldt. Nederland kent er ruim 160. U krijgt er alleen mee te maken als uw project daar in de buurt ligt.

Bij ‘Soorten’ ziet de wet toe op menselijke activiteiten die een schadelijk effect kunnen hebben op beschermde inheemse planten en dieren en hun populaties. De soorten kennen een verschillend beschermingsregime. Daarnaast heeft elke provincie eigen aanvullingen en vrijstellingen op de lijst van beschermde soorten. Het kan dus verschillen of uw project in de Provincie Zuid-Holland of in een andere provincie wordt uitgevoerd.

Aan de hand van een quickscan kunt u al snel bepalen of één of meer van deze  beschermde soorten in uw plangebied worden verwacht en wat het effect zal zijn op deze soorten. Dit wordt ook gecheckt voor Natura 2000-gebieden (en NNN). Vanaf 2023 bieden wijzelf geen quickscans meer aan, raadpleeg hiervoor onze compagnons of de website van het Netwerk Groene Bureaus.