Wetgeving

Natuurwetgeving in het kort:

Vanaf 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet opgegaan in de Wet natuurbescherming. De voor ons meest relevante hoofdstukken uit deze wet zijn ‘Natura 2000-gebieden’ en ‘Soorten’.

Natura 2000-gebieden zijn speciaal aangewezen natuurgebieden waarvoor een strenge bescherming geldt. Nederland kent er ruim 160. U krijgt er alleen mee te maken als uw project daar in de buurt ligt.

Bij ‘Soorten’ ziet de wet toe op menselijke activiteiten die een schadelijk effect kunnen hebben op beschermde inheemse planten en dieren en hun populaties. De soorten kennen een verschillend beschermingsregime. Elke provincie heeft eigen aanvullingen en vrijstellingen op de lijst van beschermde soorten. Het kan dus verschillen of uw project in de Provincie Zuid-Holland of in een andere provincie wordt uitgevoerd.

Aan de hand van een quickscan kunnen we al snel bepalen of één of meer van deze  beschermde soorten in uw plangebied worden verwacht en wat het effect zal zijn op deze soorten. Dit checken we ook voor Natura 2000-gebieden (en NNN).

Klik hier voor:

uitgebreide informatie over de Wet natuurbescherming