Vervolgonderzoek flora en fauna

Vaak volstaat ecologisch onderzoek met een quickscan. Er zijn in dat geval geen beschermde soorten aangetroffen of het is juist meteen zeer duidelijk welke beschermde soort aanwezig is en welke maatregelen er genomen moeten worden. Echter, in enkele gevallen is nog niet duidelijk wat er zich precies afspeelt op de planlocatie. Tijdens de quickscan zijn er bijvoorbeeld kieren en gaten in het te slopen gebouw aangetroffen. Het gebouw bevindt zich bovendien in de buurt van een mogelijk foerageergebied. Maar zitten er daadwerkelijk vleermuizen? Of uit diverse literatuur blijkt dat in de omgeving van de te dempen watergang de grote modderkruiper voorkomt, maar bevindt deze zich ook op de planlocatie?

In zulke gevallen is nader onderzoek zeer aanbevolen en in het geval van ontheffingaanvragen zelfs een vereiste. Het bevoegd gezag (provincie of rijk) neemt namelijk geen genoegen met “de soort zit er naar alle waarschijnlijkheid wel (of niet)”. En het voorkomt bovendien veel vertraging als het onderzoek al is uitgevoerd op het moment het bevoegd gezag (de gemeente) de vergunningaanvraag beoordeelt.

Eco-Niche verzorgt diverse vervolgonderzoeken voor alle soortgroepen of het nu om vervolgonderzoek naar vleermuizen, vissen, flora of om vogels gaat. Indien we zelf de expertise voor een soortgroep niet in huis hebben beroepen we ons op onze directe samenwerkingspartners of ons grote netwerk.