Vervolgonderzoek

Vaak volstaat ecologisch onderzoek met een quickscan. Er zijn in dat geval geen beschermde soorten aangetroffen of het is juist meteen zeer duidelijk welke beschermde soort aanwezig is en welke maatregelen er genomen moeten worden. Echter, in enkele gevallen is nog niet duidelijk wat er zich precies afspeelt op de planlocatie. Tijdens de quickscan zijn er bijvoorbeeld kieren en gaten in een te slopen gebouw aangetroffen. Het gebouw bevindt zich bovendien in de buurt van een mogelijk foerageergebied van vleermuizen en in de omgeving komen gierzwaluwen voor. Maar zitten ze er daadwerkelijk?

In zulke gevallen vervolgonderzoek nodig. Het bevoegd gezag (provincie of rijk) neemt dan namelijk geen genoegen met “de soort zit er naar alle waarschijnlijkheid wel (of niet)”.

Eco-Niche verzorgt vanaf 2023 met name vervolgonderzoeken naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Indien een andere soortgroep gewenst is beroepen we ons op onze directe samenwerkingspartners of ons grote netwerk.