Ontheffingsaanvraag

Ai! Er zijn beschermde soorten in uw plangebied aangetroffen. Daarnaast is tijdens de toetsing van de quickscan (of het vervolgonderzoek) gebleken dat uw project, zonder het nemen van de juiste maatregelen, een negatief effect heeft op deze soorten. Niet handig voor u, maar overkomelijk. Afhankelijk van de beschermingstatus van de soort zoeken we uit volgens welke goedgekeurde gedragscode u het best kan werken of dienen we een ontheffingsaanvraag in bij de provincie of in een enkel geval het Rijk.
In de ontheffingsaanvraag moet onderbouwd worden waarom het project volgens u toch door kan gaan zonder schade te veroorzaken aan de aanwezige beschermde soorten. Door de juiste maatregelen op te nemen en het plan goed te onderbouwen krijgt u gewoonlijk een ontheffing. Let op: hier gaat wel enige tijd overheen, het bevoegd gezag doet er meestal zo’n drie maanden over om de stukken te beoordelen.